Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden.
De voorliggende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, behoudens uitdrukkelijke, door ons schriftelijk binnen acht dagen na de bevestiging van de bestelling meegedeelde afwijking. Door het enkele feit van de bestelling wordt de klant onherroepelijk geacht te verzaken aan de toepassing van alle andere algemene verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden. Wathelet erkent geen enkele mondelinge of andere overeenkomst van haar afgevaardigden in tegenspraak met de hier beschreven bepalingen.

Prijsoffertes.
Behoudens andersluidende melding zijn onze prijsoffertes geldig gedurende dertig kalenderdagen vanaf hun mededeling. Bij gebrek aan aanvaarding binnen die termijn verbindt onze offerte ons niet langer. Onze prijzen hangen af van de tarieven van onze leveranciers en van de wisselkoers van de euro, van het bestaan van verzekeringen, invoerrechten, taxen en belastingen van allerlei aard. Treedt tussen de bestelling en de levering in een van deze elementen een wijziging op, dan wordt de prijs naar verhouding vermeerderd of verminderd.

Als gevolg van geopolitieke en gezondheidsinstabiliteit behouden wij het recht voor om, in geval van uitzonderlijke stijgingen van de prijzen van grondstoffen met betrekking tot uw bestelling, de prijzen te wijzigen, na u hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Termijnen.
Vermits wij m.b.t. de leverings- en uitvoerinsgstermijn van de in onze offertes vermelde bestellingen afhangen van onze leveranciers, zijn die termijnen niet bindend en zal hun overschrijding dan ook geen aanleiding kunnen geven tot enige schadevergoeding. Kunnen evenmin aanleiding geven tot enige reclamatie of annulatie wegens vertraagde levering, de gevallen van overmacht zoals brand, overstromingen, opeising, oorlog, lock-out of staking van zowel ons eigen personeel als dit van onze leveranciers, evenals vertraging als gevolg van overbelaste spoorwegen, onberijdbaarheid van de wegen, weersomstandigheden, verkeersongevallen, onbeschikbaarheid van materiaal, enz. Deze opsomming is niet limitatief. Daarentegen geven deze gevallen van overmacht ons het recht de koop of zijn saldo te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding kunnen gehouden zijn.

Bevestiging of annulatie van de bestelling.
Bestellingen verbinden ons enkel mits onze schriftelijke en ondertekende bevestiging of door het feit van de levering. Hetzelfde geldt voor de door onze agenten aangegane verbintenissen. Iedere annulatie van de bestelling na onze bevestiging of tijdens of na de levering geeft aanleiding tot de betaling van een vergoeding gelijk aan 35% zonder b.t.w. van het bedrag van de bestelling, de werkuren buiten beschouwing gelaten. Bestellingen die de naam, de benaming, het B.T.W.- nummer en de vestiging van de klant niet vermelden, en, voor rechtspersonen, de na(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de personen die ze statutair vermogen te verbinden, onder vermelding van hun hoedanigheid, zullen niet worden uitgevoerd.

B.T.W.
De in onze tarieven en offertes vermelde prijzen omvatten niet de B.T.W. De B.T.W. is en blijft voor rekening van de klant

Leveringen - reclamaties.
De koopwaar wordt steeds vervoerd op het risico van zijn bestemmeling, ook indien de vervoer-- en montagekosten voor ons zijn. Op straf van verval is enkel deze reclamatie geldig die ons per aangetekende post bereikt binnen de acht dagen na levering van de koopwaar. Zij schorst de betaalverplichting van de klant niet. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt geleverd op het gelijkvloers of op de stoep en komen de kosten van het aanpassen van het onroerend goed om de goederen binnen te brengen en te installeren voor rekening van de koper.

Installatie.
De koper moet het mogelijk maken dat de goederen op vrije grond worden neergezet. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding is de aansluiting niet inbegrepen. De materialen die nodig zijn voor de installatie en aansluiting als kabel, fiche, flexibel, etc zijn nooit inbegrepen en wordt als supplement berekend. Bedingt het contract de aansluiting van het of de apparaten, dan gebeurt dit op correcte voorzieningen van water en aflopen op het aansluitingspunt. Bovendien wordt de koper met het oog op de installatie geacht de technische details te kennen m.b.t. het aangekochte goed (aanwijzende afmetingen, bevoorrading in water/gas, afloop, elektrische vermogen) en kan hij zich niet beroepen op het niet-kennen van een of meerdere van deze elementen om het contract te annuleren. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af indien bij de installatie of de aansluiting een leiding of canalisatie wordt doorboord omdat zij niet zichtbaar zijn, en indien de inhoud van de te installeren apparaten om welke reden ook wordt beschadigd. Het afdoen van de beschermende plastische laag die op de inoxplaten staan, is ten laste van de klant.

Als de klant juist voor het afhaling van het gekochte artikel kiest om het zelf te installeren kan het zware, krachtig en/of breekbaar product (bvb driefasig), mogelijk partieel ongemonteerd worden voor transport veiligheidsredenen.  Aangezien het feit dat wij geen expertise kunnen maken van de bestaande technische aanleidingen bij de klant, zal het apparaat beschikbaar zijn zonder aansluiting accessoire (bvb fiche, kabel etc) *, op ons adres af te halen, op een pallet en/of in zijn verpakkingdoos.  Het geheel zal meegebracht moeten worden. De klant zal ervoor zorgen dat hij een voertuig heeft dat groot genoeg is en het nodige personeel om zijn bestelling onmiddellijk, zelf op te halen en te laden.  Wij behouden ons het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor eventuele achtergelaten verpakkingen op ons adres en/of voor de tijd dat wij gedurende dit afhaling verliezen. De klant is verantwoordelijk voor het gekochte produkt door een professioneel te laten installeren en aansluiten.  Voor eventuele installatiefouten in dit verband, kan de verantwoordelijkheid ervan ons niet worden toegerekend. De goederen zijn in geval van afhaling en door de klant geinstaleerd/aangesloten door onze garantie niet meer bedekt et reist aan de risico van de klant. *Dit geldt niet voor kleine en/of lichte "tafel" apparaten zoals bvb mixers, fruitpers, percolateurs, cutters ..

Herstellingen.

Onze bestekken worden te goeder trouw opgemaakt maar zonder enige resultaatsverbintenis zodat wij enkel tot een middelen-verbintenis gehouden zijn. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding moeten onze bestekken worden betaald (de klant zal het prijs van het bedrag vragen als hij een bestek wenst - minimum 95,00 Euros excl btw), op basis van een uurtarief en in functie van de tijd nodig om een panne op te sporen, zowel qua werkuren als verplaatsing als verplaatsingskosten. Moet het apparaat wegens zijn herstelling naar onze werkplaatsen worden overgebracht dan komen de kosten van ophaling, vervoer en verzekering voor rekening van de klant. Ieder apparaat moet binnen drie maanden van de factuur, van het bestek of van het bericht van onherstelbaarheid in onze werkplaatsen worden afgehaald. Nadien, staan wij niet meer in voor zijn beschikbaarheid.

Facturen.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding moeten onze facturen netto en zonder korting op onze maatschapelijke zetel bij ontvangst van de factuur worden betaald. Betalen in schijven mag niet. Een zelfs gedeeltelijk niet op zijn vervaldag betaalde factuur geeft ons het recht te kiezen tussen de ontbinding van de overeenkomst of zijn gedwongen uitvoering. In het eerste geval blijft het betaalde voorschot verworven. Werd geen voorschot betaald, dan kunnen wij een schadevergoeding eisen van 15% van het factuurbedrag, inclusief b.t.w., onverminderd ruimere en behoorlijk bewezen schadevergoeding. Indien wij in dat geval om de teruggave van het materiaal vragen, zal de koper bovendien een vergoeding moeten betalen voor het gebruik ervan. Deze vergoeding kan niet kleiner zijn dan de door de koper betaalde en af te stane voorschotten. In het andere geval zal de factuur van rechtswege en zonder aanmaning verhoogt worden met een verwijlrente van 12% per jaar en met een forfaitair bedongen vergoeding van 15%, met een minimum van 50 €, tot algehele betaling. Zolang hun prijs niet integraal is betaald, blijven de geleverde goederen, waarvoor de koper als een goed huisvader zal moeten instaan, volledig onze eigendom en zullen wij op elk moment en waar zij zich ook bevinden er bezit van kunnen nemen. De risico’s vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de koper. De n.a.v. deze terugname gemaakte kosten van demontage, vervoer enz., komen voor rekening van de koper die deze terugname zal moeten aanvaarden, op straf van een dwangsom van 25 € per dag vertraging vanaf de voor die terugname bepaalde datum en tot die terugname, onverminderd iedere andere schadeloosstelling. Bovendien zal de koper ons moeten vergoeden voor de eventuele beschadigingen van het materiaal.

Waarborgen.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt het als gebrekkig erkend materiaal gedurende een jaar gewaarborgd voor iedere mechanische constructiefout en gedurende zes maanden voor de electrische onderdelen, met uitsluiting van schade als gevolg van abnormaal gebruik, niet-naleving van de installatie- en onderhoudsvoorschriften enz. Elk garantieaanbod van meer dan 1 jaar valt in het kader van preventieve onderhouden, die door de klant ingediend en georganiseerd moeten worden. De apparaten die water moet warmen voor koffie, voor te wassen, voor te koken moeten aan zacht water aangesloten worden. De als defect erkende stukken worden door ons op hun vertoon in onze werkplaatsen vervangen. Om geldig te zijn moet de waarborg bedongen zijn in onze offertes of bestellingsbevestigingen. Deze waarborg strekt zich enkel uit tot als defect erkende stukken met uitsluiting van de werkuren en/of de voor de herstelling van het materiaal gemaakte verplaatsingskosten, en van elke schade die het gevolg is van gebruikelijke sleet, van gewelddadig of gebrekkig gebruik, van een gebrek aan onderhoud, van scheikundige, electrische of andere invloeden. In elk geval zijn van deze waarborg uitgesloten de scharnieren, de kabels, de kettingen, de ruimen, de handgrepen, het electrische bedienings- en signalisatiemateriaal zoals lampen, contactoren, de met glas of plexiglas beklede delen enz. Deze opsomming is niet limitatief. Na afloop van deze waarborg zijn wij niet langer verantwoordelijk voor enig zelfs verborgen gebrek of defect. De herstellingen zijn 3 maanden gewaarborgd. De waarborg geldt niet voor de apparaten, die buiten onze werkhuizen of door een aan onze firma vreemde person hersteld, veranderd of eenvoudig gedemonteerd worden. De goederen die in gekoelde apparaten geconserveerd worden zijn door onze waarborg niet bedekt.

Jurisdictie.
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het belgischrecht en elk geschil zal uitsluitend door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel beslecht worden.